Práva

Digitálne informácie z archívu Pamätného roka Rákócziho poskytuje Krajinská knižnica Széchenyiho na vzdelávacie a vedecké účely s písomným súhlasom majiteľa – právneho subjektu. Poskytovať tieto súbory tretím osobám na rôzne iné účely je možné len s písomným povolením vlastníka autorských práv. Výnimku tvoria súbory s licenciou Creative Commons a dokumenty pochádzajúce z fondov Maďarskej elektronickej knižnice, Elektronickej databázy periodík a Digitálneho archívu fotografií. Tieto obsahy už nie sú chránené autorskými právami, nakoľko ich tvorcovia viac ako 70 rokov už nežijú.